ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น หลักการในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากรวมทั้งการให้กู้เงิน (deposit taking & lending) เพื่อป้องกันผู้ซื้อขายรวมทั้งประชาชนจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมถึงเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานดูแล จนบางทีอาจทำให้เกิดความเสียหายของประชาชน

ด้วยเหตุว่ายังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ และปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างชาติหลายรายที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องจนต้องหยุดให้บริการรวมทั้งมีการยับยั้งการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสำหรับในการควบคุมดูแล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนรวมทั้งจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงผลตอบแทนดังที่กล่าวผ่านมาแล้วมิได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาประโยชน์ (ตัวอย่างเช่น อาจมาจากงบประมาณช่วยเหลือการขายของบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป เป็นต้น) ก็ตาม เว้นแต่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือแนวทางการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศระบุ

3.ห้ามทำการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนคนทั่วๆไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น เช่น เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ เป็นต้น

นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ เกี่ยวกับการปรับแก้การเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีรวมทั้งการกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ